Historia

                HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2             

                    W PŁOŃSKU

H02464

 

Początki istnienia Szkoły Podstawowej nr 2 sięgają roku 1945. Wtedy to w budynku przy ul. Rapackiego po dawnej szkole żydowskiej, powołano do istnienia Szkołę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Oprócz tej szkoły istniały już dwie w Płońsku mieszczące się w budynku przy ulicy Wolności, były to SP nr 1 i SP nr 3. Obecnie budynek ten jest siedzibą Gimnazjum nr 2 im. B. Chrobrego. Ówczesna placówka SP nr 2 musiała funkcjonować w bardzo trudnych warunkach nauczania. W latach 1945-58 placówką kierowali kolejno: W. Biegański, W. Kozłowski, F. Dziki.

W związku z rozwojem przestrzennym i architektonicznym Płońska, na początku lat pięćdziesiątych powstała koncepcja budowy nowego gmachu szkoły, którą zrealizowano w 1958 r. W tymże roku Szkołę Podstawową nr 2 przeniesiono do nowego obiektu przy ulicy Szeromińskiej (dziś ulicy Wieczorków 30).

Kierownictwo szkoły objął doświadczony, przedwojenny nauczyciel Tadeusz Olewiński. We wszystkich przedsięwzięciach wspierali go zastępcy: Janina Kozłowska – polonistka i Mieczysław Mieszkowski – matematyk.

Budynek szkolny, aczkolwiek niezupełnie jeszcze wykończony, prezentował się doskonale. Dysponował 11 salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną, salą fizyczno-chemiczną, świetlicą, biblioteką z czytelnią, gabinetem lekarskim, kancelarią szkolną i pokojem kierownika. W 21 oddziałach uczyło się 778 uczniów. Nauka, niestety, odbywała się już wówczas na 2 zmiany. Oprócz zajęć dydaktycznych w ówczesnej szkole funkcjonowały koła zainteresowań. Szczególnie prężne działał zespół taneczny prowadzony przez p. Gorlewską i kółko muzyczne, którego opiekunem był T. Olewiński. Zespoły te uświetniały swoimi występami imprezy nie tylko szkolne i miejskie, ale też z powodzeniem reprezentowały szkołę poza Płońskiem.

W 1960 roku w szkole uczyło się 880 uczniów w 21 oddziałach, do dyspozycji było tylko 11 izb lekcyjnych, czyli na jedną z nich przypadało 80 uczniów. W tym czasie przewidywano dalszy wzrost ilości uczniów ze względu na budowę domków jednorodzinnych oraz kilku bloków mieszkalnych w okolicy szkoły.

W roku szkolnym 1961/62 wymalowano budynek na zewnątrz i odnowiono wszystkie izby lekcyjne. W kolejnym roku szkolnym nastąpiły pewne zmiany w życiu szkoły. Obowiązki kierownika szkoły w roku szkolnym 1962/63 objęła p. J. Kozłowska. Dotychczasowy kierownik p. Olewiński został powołany na stanowisko podinspektora Wydziału Oświaty. Funkcję tę pełniła przez 3 kolejne lata. Po jej odejściu na emeryturę w roku 1965 z powrotem kierownikiem został T. Olewiński

Jak wcześniej przewidywano z każdym rokiem wzrastała liczba uczniów, a więc i oddziałów. Wydłużał się czas pracy szkoły, a zajęcia odbywały się na 2,36 zmiany. W związku z tym powstał projekt rozbudowy szkoły, którego uwieńczeniem było oddanie do użytku nowego budynku z dwoma dodatkowymi izbami lekcyjnymi i mieszkaniowymi dla nauczycieli był to również rok 1965.

Kolejnym ważnym etapem w funkcjonowaniu „dwójki”, było przejście w roku szkolnym 1966/67 z siedmio- na ośmioletni okres nauczania. W latach 50 i 60-tych tak jak dzisiaj brakowało finansów na doposażenie szkół w środki dydaktyczne. Przed przekształceniem szkoły na ośmioklasową władze miejskie zaplanowały wydatki na ten cel, aby lepiej mógł być realizowany nowy program nauczania i wymagania ministerstwa.

W roku 1973 Szkoła uzyskała status Zbiorowej Szkoły Gminnej. Po odejściu z końcem roku 1972 na emeryturę dotychczasowego kierownika T. Olewińskiego władze oświatowe funkcję Gminnego Dyrektora SP nr 2 powierzyły Władysławowi Klimiukowi. Zastępcami jego zostali Ryszard Kaźmierczak i Barbara Duszczyk. „Dwójce” podlegały wówczas: Szkoła Podstawowa w Lisewie, Sz. Podstaw. w Siedlinie, punkty filialne w Arcelinie, Ćwiklinie i Szpondowie oraz przedszkola w Bońkach i w Poświętnem. Od 1976 r p. Klimiuk był dyrektorem tylko SP nr 2. W 1978 r. SP nr 2 otrzymała Honorową Odznakę za pielęgnowanie tradycji dąbrowszczaków od Komitetu Solidarności z Ludem Hiszpanii.

Od 1.IX. 1983 r. funkcję dyrektora SP nr 2 objęła p. Józefa Torbus, a wicedyrektora p. Barbara Duszczyk. Dotychczasowy dyrektor p. Klimiuk został zastępcą Inspektora Oświaty. Wówczas naukę w naszej szkole rozpoczęło 573 uczniów w 24 oddziałach i pracowało 28 nauczycieli. Liczba uczniów i ilość zatrudnionych nauczycieli stale się zmieniała, np. w 1987 r. uczniów było 837, a w 1994 było 992 uczniów. Zmiany kadry pedagogicznej najczęściej były spowodowane odchodzeniem na emeryturę lub zmianą miejsca pracy, na miejsce odchodzących nauczycieli przyjmowano nowych np. 1.09.1988 r. przyjęto 8 nowych osób.

W dniu 2 czerwca 1984 roku zmarł wieloletni kierownik szkoły Pan Tadeusz Olewiński, który zapisał się w pamięci uczniów i nauczycieli pełną poświęcenia pracą pedagogiczną. 4 czerwca delegacja szkoły wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych. W dniu 15 grudnia 1986 r. zmarła p. Mirosława Dzierżanowska nauczycielka matematyki, która rozpoczęła pracę w SP nr 2 1.09. 1973 r.

Z każdym rokiem warunki pracy szkoły stawały się coraz trudniejsze w związku ze wzrostem ilości uczniów. Zajęcia lekcyjne kończyły się o godzinie 18, a wszelkie koła zainteresowań musiały pracować w soboty. W tej sytuacji z inicjatywy dyrekcji szkoły i Komitetu Rodzicielskiego powstał Komitet Rozbudowy Szkoły. Przy poparciu władz samorządowych i oświatowych rozpoczęto w 1992 r. budowę nowego skrzydła szkoły. Powołano Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, w którego skład weszli: Wanda Sarzalska, Jerzy Pańczyk, Andrzej Sybicki, Antoni Czapski i Mirosław Ziółkowski. Projekty wykonali rodzice, panowie Juńczak, Ziółkowski, Matuszewski i sympatyk szkoły pan Milewski. Dla zdobycia funduszy organizowano różne imprezy np. 14 i 16 marca 1994 r. odbyły się kwesty połączone z występami uczniów, w zamian za datki darczyńcy otrzymywali naklejkę z zieloną koniczynką. W dniu 5 czerwca 1995 roku trzy nauczycielki otrzymały dyplomy i podziękowania za zorganizowanie konkursów matematycznych. Były to panie: Małgorzata Kozłowska, Sławomira Czerniakowska i Elżbieta Stroiwąs. Nowa część zostaje oddana do użytku 1.IX.1996 r. Uroczystość otwarcia nowej części szkoły odbyła się 12 października 1996 r. na niej podziękowano około 30 osobom, które były zaangażowane w to przedsięwzięcie. Wówczas nadano Szkole Podstawowej nr 2 sztandar w uznaniu zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Szkoła powiększyła się wówczas o 9 izb lekcyjnych, 5 łazienek i szatnie. Wszystkie klasy w nowej części wyposażono w nowe meble, środki dydaktyczne i audiowizualne. Przeprowadzono również gruntowny remont w dotychczasowym obiekcie szkolnym. W ciągu roku szkolnego 1996/97 doposażono szkołę w sprzęt audiowizualny oraz inne pomoce naukowe. W 1997 roku szkoła została doceniona przez władze kuratoryjne, gdyż kontrola przeprowadzona przez tę instytucję zakończyła się bardzo wysoką oceną. Do sukcesów tej placówki można zaliczyć znalezienie się na 35 miejscu w rankingu 100 najlepszych szkół w Polsce oraz wyróżnienie dla gazetki szkolnej „Prymusek”(18-19.09.1998 III Płońskie Spotkania Mediów Lokalnych). W dniu 17 października 1997 roku odbyła się uroczystość 40-lecia Szkoły Podstawowej Nr 2. W 1998 roku utworzono w szkole pracownię komputerową.

Kolejny rok szkolny 1999/2000 przyniósł zmianę organizacyjną szkoły, gdyż ze ośmioletniej stała się sześcioletnią. Wynikało to z przeprowadzonej reformy oświatowej, w której struktura szkolnictwa przedstawiała się następująco: 6 letnia szkoła podstawowa, 3 letnie gimnazjum i 3 letnie szkoły ponadgimnazjalne. W tym roku szkolnym uczyło się 1520 uczniów w 55 oddziałach i w 3 budynkach. W budynku A przy ulicy Wieczorków funkcję wicedyrektorów pełnili p. Ewa Andrychowska i p. Krzysztof Wyrzykowski, w budynku B przy ulicy Grunwaldzkiej p. Danuta Idzikowska, a w budynku gimnazjum przy ulicy Kopernika ( obecnie ulica Jaworskiego) p. Maria Katarzyna Tarasiuk- Wasilewska. Szkoła zatrudniała w tym czasie 102 nauczycieli.

W roku szkolnym 2002/2003 nastąpiła zmiana władz w szkole. Nowym dyrektorem placówki została Pani Ewa Andrychowska, a wicedyrektorami: Pani Maria Katarzyna Tarasiuk-Wasilewska, Pani Danuta Idzikowska i Pan Krzysztof Wyrzykowski. Władze te zostały powołane na 5-letnią kadencję, którą Rada Pedagogiczna przedłużyła na kolejną w takim samym wymiarze. Jedną z ważnych rzeczy, które wydarzyły się w tym czasie było oddanie do użytku nowej hali sportowej (2007), placu zabaw przy budynku B (2010) i wielofunkcyjnego boiska (2011). Niedawno szkoła przeszła termomodernizację z położeniem nowej elewacji na zewnątrz budynku.

Przez cały czas funkcjonowania szkoła odnosiła wiele sukcesów w konkursach i zawodach sportowych część z nich została wymieniona wyżej. Placówka propagowała tematykę zdrowotną, przyrodniczą i ekologiczną (np. program „Czysta Wisła”, zbiórka makulatury, zużytych baterii) . Od roku szkolnego 2011/2012 istnieje w szkole klasa sportowa prowadzona przez p. Mariusza Bukmakowskiego. Szkoła była i jest otwarta na nowe wyznania. Otrzymała wiele tytułów m.in. Szkoły z Klasą, Zielony Certyfikat, itp. Była również na liście Towarzystwa Szkół Twórczych.

W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 powołano nowe władze. W lipcu został rozstrzygnięty konkurs na dyrektora szkoły, który wygrała Pani Bożena Dzitowska. W konkursie tym z naszej szkoły startowało dwóch nauczycieli: Pani Grażyna Gołaszewska i Pan Robert Kwiecień. Obowiązków jednak nie podjęła i Burmistrz Miasta powierzył ich pełnienie dotychczasowej Pani wicedyrektor Marii Katarzynie Tarasiuk Wasilewskiej, wicedyrektorami zostali Pani Anna Gębarowska, Pani Joanna Ostrowska i Pan Krzysztof Wyrzykowski. W następnym roku szkolnym 2013/2014 funkcję dyrektora pełniła nadal Pani Wasilewska, gdyż konkurs na to stanowisko nie został rozstrzygnięty. Wicedyrektorami były Panie: Joanna Ostrowska, Marianna Kozłowska i Anna Gębarowska. W czerwcu 2014 roku odbył się kolejny konkurs na stanowisko dyrektora. Powołano wówczas Panią Bożenę Dzitowską, która objęła funkcję od 1 września. Wicedyrektorami zostały Panie, które wykonywały te obowiązki w poprzednim roku szkolnym. Obecnie w Szkole Podstawowej Nr 2 uczy się 1163 uczniów w tym 63 sześciolatków w klasie pierwszej. Otoczenie budynku A zmieniło się, ponieważ odnowiono całe ogrodzenie. Obecnie trwają prace przy przebudowie budynku B przy ulicy Grunwaldzkiej.

KIEROWNICY I DYREKTORZY

(opracował Arkadiusz Barański)

O pierwszych osobach pełniących funkcję kierownika jest bardzo mało informacji. W latach 1945-1958 kierownikami byli kolejno: W. Biegański, W. Kozłowski i F. Dziki. W roku 1958 funkcję tę objął przedwojenny nauczyciel Tadeusz Olewiński, a jego zastępcami zostali: Janina Kozłowska- polonistka i Mieczysław Mieszkowski- matematyk. W latach 1962-1965 kierownikiem była Janina Kozłowska, gdyż Pan Olewiński został podinspektorem Wydziału Oświaty. Po odejściu na emeryturę Pani Kozłowskiej objął on ponownie to stanowisko.
W 1973 r., po odejściu Tadeusza Olewińskiego na emeryturę władze oświatowe powierzyły funkcję Gminnego Dyrektora SP nr 2 Władysławowi Klimiukowi. Jego zastępcami zostali Barbara Duszczyk i Ryszard Kaźmierczak. Pan Tadeusz Olewiński zmarł 2 czerwca 1984 roku.

 

klimiuk

Władysław Klimiuk

 

Władysław Klimiuk- wywodził się z Podlasia. Pracę zawodową rozpoczął w 1954 roku w swoich rodzinnych stronach. Jednak sześć lat później przeniósł się na Ziemię Płońską i został nauczycielem w szkole w Arcelinie. Awansował tu na stanowisko kierownika. Jak wspomniano wyżej Władysław Klimiuk w roku 1973 został dyrektorem SP nr 2. Miał on w swoim życiu zawodowym również pewne epizody: pełnienie funkcji doradcy metodycznego w Wydziale Oświaty i Kultury w Płońsku, funkcji inspektora oświaty i wychowania czy wyjazd na Łotwę w charakterze nauczyciela języka polskiego dla dzieci z polskich rodzin. Władysław Klimiuk za swoją pracę otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia, choć nie przywiązywał do tego zbyt wielkiej wagi. Został odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP.
Przez swoje pracowite życie dzielił się wiedzą, umiejętnościami i czasem, z tymi którzy tego potrzebowali: z rodziną, uczniami i koleżankami i kolegami. Swoim przykładem uczył pokory, szacunku dla pracy i drugiego człowieka. Zmarł 9 listopada 2005 roku.
Dyrektorem po Władysławie Klimiuku została w 1983 roku Pani Józefa Torbus.

 

 

 

Józefa Torbus

Józefa Torbus

 

Józefa Torbus ( 1948-2011)- Urodziła się w Płońsku, tu skończyła szkołę i tu pracowała jako nauczyciel. Jej kariera w trudnym zawodzie przebiegała następująco:
Swoją pracę zawodową, po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Płocku, rozpoczęła w 1968 roku w Arcelinie, a od 1971 roku kontynuowała ją w SP Nr 2 w Płońsku. Równocześnie w latach 1973 – 1976 kontynuowała naukę na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie studiując w trybie zaocznym na kierunku Filologia Rosyjska. Od 1978 roku powierzono jej stanowisko zastępcy dyrektora w tejże szkole. Awansowała na dyrektora placówki w 1983 roku. Funkcję tę pełniła do 2002 roku, a w następnym przeszła na emeryturę. Oprócz pełnienia obowiązków dyrektorskich uczyła języka rosyjskiego. Za czasów Jej kierownictwa w SP Nr 2, placówka ta osiągnęła bardzo dużo (o czym zostało napisane w historii szkoły zamieszczonej na stronie internetowej). Do najważniejszych z nich można zaliczyć: rozbudowę szkoły i znalezienie się placówki na 35 miejscu wśród szkół z całej Polski.
Za swoją wyróżniającą pracę dydaktyczną i wychowawczą była wielokrotnie nagradzana. W roku 1980 otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej III stopnia, a w osiem lat później taką samą II stopnia. Oprócz tego uzyskała: Medal Komisji Narodowej (1997), Złoty Krzyż Zasługi (1989) oraz liczne nagrody Inspektora Oświaty i Burmistrza Miasta. Choć jak j i Jej poprzednik nie przywiązywała zbyt dużej wagi tych nagród, cieszyła się z tego, że ktoś docenia Jej wysiłek i zaangażowanie.
Pani Torbus pozytywnie zapisała się w oczach nauczycieli, uczniów, wychowanków i mieszkańców Płońska. Zmarła 30 października 2011, a 2 listopada Dyrekcja SP Nr 2 w Płońsku, Rada Pedagogiczna i uczniowie towarzyszyli Pani Józefie w Jej ostatniej ziemskiej drodze na płoński cmentarz.
W roku 2002 wyniku przeprowadzonego konkursu obowiązki Dyrektora w SP Nr 2 w Płońsku, objęła Pani Ewa Andrychowska.

 

 

Ewa Andrychowska

Ewa Andrychowska

Ewa Andrychowska –urodziła się w Płońsku. Tu chodziła do szkoły podstawowej, średniej i tu aktualnie mieszka.
Po ukończeniu studiów 1 września 1982 rozpoczęła pracę zawodową w szkole w Guminie i pracowała tu do 15 października 1984 roku, a następnie w Zawadach do końca sierpnia 1988r. Kolejną jej placówką była Szkoła Podstawowa nr 2 w Mławie, gdzie pracowała w latach 1988/89 – 1993/94. Od 1 września 1994 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku. Początkowo była zatrudniona jako nauczyciel, w latach 1998-2002 jako wicedyrektor, a od 2002 do 2012 jako dyrektor tej placówki. Gdy w 2012 roku wygasała jej kadencja, zrezygnowała z ubiegania się o kierowniczą funkcję i obecnie jest zatrudniona na etacie nauczyciela matematyki.
Oprócz pracy nauczycielskiej pełniła również inne funkcje. W latach 1993-1998 była doradcą metodycznym, a przez następny rok konsultantem w zakresie matematyki.
Współpracowała również z Podlaskim Instytutem Rozwoju Szkoły prowadząc w latach 1999-2003 zajęcia na studiach podyplomowych w zakresie: Metodyki nauczania matematyki i zagadnień z tym związanych. W 2002 roku pani Ewa prowadziła szkolenie dyrektorów nt. „Ocenianie zewnętrzne”. Jest też współautorką wydanego w 1996 roku Zbioru zadań dla uczniów szkół podstawowych przygotowujących się do egzaminu wstępnego z matematyki do szkół średnich. W tymże roku wdrażała autorski program „Błękitna Matematyka”.
Edukując innych, Pani Ewa dbała też o doskonalenie swoich umiejętności. W 1993 roku uzyskała pierwszy stopień specjalizacji, w dwa lata później – drugi. W 1998 roku ukończyła Edukatorski Program „ Nowa Szkoła” grupa 1000/1- wspieranie zmian w programie dydaktycznym szkoły, a w 2001 roku kurs Ocenianie w „Nowej Szkole”, grupa 600. W 2003 roku uzyskała stopień awansu zawodowego- nauczyciel dyplomowany.
Władze oświatowe i samorządowe doceniając pracę pani Ewy wielokrotnie ją nagradzały. M. In. Otrzymała 13 nagród Burmistrza Miasta, dwie nagrody Dyrektora Szkoły, Nagrodę Kuratora Oświaty (1996). Z innych wyróżnień warto wymienić Dyplom uznania za wkład w organizację i upowszechnienie idei Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”, dyplom uznania za współpracę w latach 2002-2010 z miastem partnerskim w Holandii. Uczniowie pani Ewy odnosili sukcesy w konkursach matematycznych, m.in. w 1996 roku jeden z nich został laureatem „Kangura Europejskiego” .
Pełniąc funkcje dyrektora, pani Ewa dokonała wielu nowatorskich zmian w edukacji. W szkole wprowadzono, jeszcze przed decyzją ministerstwa, naukę języka obcego od klasy pierwszej. Z jej inicjatywy utworzono klasy integracyjne. W tym czasie szkoła uzyskała tytuł „Szkoła z klasą”, „Szkoła bez przemocy”, „Bezpieczna szkoła”, „Bezpieczny uczeń”, Zielony Certyfikat II stopnia i „Przyjaciel dziecka”( taki tytuł otrzymała również Pani Ewa osobiście).
Oprócz zmian w ofercie edukacyjnej poprawił się wizerunek szkoły w sensie materialnym. Dokonano termomodernizacji obu budynków szkoły, utworzono nową pracownię komputerową, przebudowano wejścia do budynku A, wybudowano nową halę sportową, przebudowano szatnie, odnowiono i doposażono większość klas lekcyjnych. Przy budynku A powstało wielofunkcyjne boisko, a przy budynku B plac zabaw. Te wszystkie zmiany wpłynęły na poprawę warunków nauki dzieci i efektywność kształcenia.

Od 1 września 2012 roku pełniącym obowiązki Dyrektora jest Pani Maria Katarzyna Tarasiuk- Wasilewska. Powołana na to stanowisko na dziesięć miesięcy. Pani Wasilewska sprawowała tą funkcję również przez następny rok, gdyż konkurs na dyrektora, który odbył się w 2013 r. nie został rozstrzygnięty. Obecnie od 1 września 2014 roku Dyrektorem szkoły jest Pani Bożena Dzitowska, po wygranym konkursie.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates