Zajęcia unijne- Projekt „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”- zajęcia rozwijające z przyrody i matematyczno- przyrodnicze

Od września 2017   do czerwca 2018  w naszej szkole realizowany jest projekt unijny „Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”.W ramach którego realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów jak również wyrównywane są szanse edukacyjne na wielu płaszczyznach. 

Prowadzę zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów klasy 4 i 5 z zakresu matematyki i przyrody.

Celem prowadzonych przeze mnie zajęć  jest wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:

–  rozwijanie zainteresowań  matematyczno – przyrodniczych uczestników  koła,

– zachęcanie do podejmowania różnorodnych  działań matematycznych  i  przyrodniczych,

– umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie  z rozwojem  intelektualnym i uzdolnieniami,

– wyzwalanie twórczej aktywności,

– wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny,

– kształtowanie postaw społecznych  i ekologicznych,

– zdobywanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,

– rozumienie zjawisk i przemian zachodzących w przyrodzie,

– dochodzenie do wiedzy drogą obserwacji i pomiaru,

– uczenie się wnioskowania i uogólniania,

– interpretowanie zjawisk przyrodniczych,

– dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych,

– rozumienie konieczności zachowania równowagi w środowisku zakłócanej działalnością człowieka,

– rozwijanie wrażliwości ekologicznej uczniów,

– kształtowanie właściwych postaw i świadome kierowanie własnym rozwojem,

– analizowanie różnych źródeł i dokonywanie wyboru informacji najbardziej istotnych,

– posługiwanie się, interpretowanie informacji zawartych w zestawieniach, tabelach, mapach tematycznych, wykresach, wzorach, schematach.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą. Z wielką przyjemnością prowadzę zajęcia. Mam nadzieje, że również w następnym roku szkolnym uczestniczy tak licznie i z takim zaangażowaniem wezmą udział w kolejnym projekcie.

Z pozdrowieniami Magdalena Imbirska

20171018_081154 20171011_083835 20171011_083852 20171018_092150

 

 

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates