„Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”

1. Projekt pn.  Wiem więcej, umiem więcej, mogę więcej”współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1„Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”.

2. Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie RPMA.10.01.01-14- 7256/16-00 z dn. 10 lipca 2017r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Gminą Miasto Płońsk.
3. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Płońsk.
4. Projekt jest realizowany w 4 szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płońsk,
5. Udział uczestnika/uczestniczki w Projekcie jest bezpłatny.
6. Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.
§2. Cel projektu:
1. Ocena potrzeb edukacyjnych w obszarze szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk wynika z przeprowadzonych przez dyrektorów szkół (09-11.2016r.) diagnoz opartych o analizy nadzoru pedagogicznego.
2. Celem głównym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności, złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę uczniów w czterech szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Płońsk. Ponadto, projekt ma za zadanie poprawę jakości oferty edukacyjnej szkół poprzez podniesienie kwalifikacji 140 nauczycieli oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
3. Cele szczegółowe projektu to:
  •  wzrost wiedzy 708 uczniów/uczennic objętych zajęciami rozwijającymi kompetencje kluczowe do 30.06.2018r.,
  • wyrównanie braków w wiedzy u 309 uczniów/ uczennic objętych wsparciem wyrównującym do 30.06.2018r;  zmniejszenie deficytów u 240 uczniów/ uczennic objętych wsparciem dostosowanym do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych do 30.06.2018r;
  • wykształcenie/wzmocnienie postaw i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy u wszystkich uczestników projektu do 30.06.2018r;
  • zwiększenie wykorzystania TIK oraz metody eksperymentu do prowadzenia zajęć w codziennej praktyce szkolnej dzięki doposażeniu bazy dydaktycznej szkół do 31.12.2017r.;
  •  podniesienie umiejętności i wiedzy 140 nauczycieli do 31.12.2017r.

 

§3. Grupa docelowa
1. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie uczniowie/uczennice oraz nauczyciele /nauczycielki płońskich szkół:
2. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu wynosi 1345, w tym 1205 uczniów/uczennic oraz 140 nauczycieli/nauczycielek. W SP 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku 373 uczniów (184 uczennice, 189 uczniów).
3. Na potrzeby realizowanego projektu szkoły udostępnią sale dydaktyczne, posiadane zaplecze techniczne i środki dydaktyczne.
4. W uzasadnionych przypadkach liczba uczestników projektu, liczba grup, liczba uczniów/nauczycieli w grupach, oraz podział ze względu na płeć może ulec zmianie.
plakat
Free WordPress Themes - Download High-quality Templates