Uchwała w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

4/2017/2018

Data:

25.09.2017r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Na podstawie art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59) Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmiany § 13 ust. 3 pkt. a i b Regulaminy Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza stanowiący Załącznik do Uchwały Nr 2/2016/2017 z dnia 10.10.2016r. w sprawie uchwaleniu Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku.

§ 2.

§ 13 ust. 3 pkt. a i b otrzymuje zmianę numeracji i otrzymuje brzmienie:
§ 13 ust. 3 „uchwalania w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły”

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców:
Jarosław Chyliński

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates