Uchwała w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

3/2017/2018

Data:

14.09.2017r.

w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku

 

Na podstawie art. 83 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59) Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku w następującym składzie:
1. Jarosław Chyliński – Przewodniczący 2. Monika Żurańska – Z-ca Przewodniczącego. 3. Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego. 4. Kamil Lubiński – Skarbnik. 5. Ewa Konopka – Sekretarz. 6. Aleksandra Sawicka– Członek 7. Agnieszka Marczuk – Członek. 8. Aneta Lewandowska-Mielcarek – Członek.

§ 2.

Zatwierdza się skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku w następującym składzie:
1. Jarosław Chyliński – Przewodniczący

2. Monika Żurańska – Z-ca Przewodniczącego.

3. Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego.

4. Kamil Lubiński – Skarbnik.

5. Ewa Konopka – Sekretarz.

§ 3.

Zatwierdza się skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku w następującym składzie:
1. Grzegorz Ługowski.

2. Magdalena Kretkiewicz

3. Daria Kurnicka-Kuligowska.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Sekretarz Przewodniczący                                                                                                    Rady Rodziców:
Ewa Konopka                                                                                                                          Jarosław Chyliński

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates