Uchwała w sprawie: programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku na rok szkolny 2017/2018.

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

5/2017/2018

Data:

25.09.2017r.

w sprawie: programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku na rok szkolny 2017/2018.

 

Na podstawie art. 84 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r. poz. 59) oraz § 13 ust. 3 Regulaminu Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z projektem Programu wychowawczo-profilaktycznego przygotowanym przez Radę Pedagogiczną uchwala się w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2017/2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Rodziców:
Jarosław Chyliński

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates