Zapytanie ofertowe – wycieczka

Płońsk, 2017-04-25

Szkoła Podstawowa Nr 2

im. Jana Walerego Jędrzejewicza

ul. Wieczorków 30

09-100 Płońsk

tel. 23 6622028

adres email: szkolapodnr.2@wp.pl

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza

w Płońsku ogłasza możliwość składania ofert na

Organizację siedmiodniowej wycieczki Petersburg-Helsinki-Tallin

dla pracowników czynnych i emerytów

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku

w terminie 27.06.2017r-03.07.2017r”

Oferty można składać do dnia 05.05.2017r do godz.10.00 w sekretariacie szkoły lub przesyłać w dowolnej formie na adres Szkoła Podstawowa Nr 2 im . Jana Walerego Jędrzejewicza , ul. Wieczorków 30, 09-100 Płońsk, adres email: szkolapodnr.2@wp.pl

Otwarcie ofert, wybór oferenta przez powołaną przez dyrektora szkoły komisję nastąpi w dniu 05.05.2017r.

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę szkoła zaprosi oferentów do negocjacji w celu obniżenia ceny oferty.

Umowa zostanie zawarta po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

Bożena Dzitowska

 

 

Płońsk, dnia 2017-04-25

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej

30 000 euro na wykonanie zamówienia pn.

Organizacja siedmiodniowej wycieczki Petersburg-Helsinki-Tallin

dla pracowników czynnych i emerytów

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku

w terminie 27.06.2017r-03.07.2017r”

Na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.-Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płońsku, ul. Wieczorków 30, 09-100 Płońsk, zaprasza Wykonawcę do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na:

Zakup siedmiodniowej wycieczki Petersburg-Helsinki-Tallin

dla pracowników czynnych i emerytów

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku”

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

KOD CPV: 63 51 00 00 7 – Usługi biur podróży i podobne

63 51 10 00 4 – Organizacja wycieczek

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia załączony do niniejszego zaproszenia /załącznik nr1/

  1. Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w terminie 27.06.2017r-03.07.2017r. Umowa zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego wykonawcę szkoła zaprosi

oferentów do negocjacji w celu obniżenia ceny.

  1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena.
  2. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem oferty (wzór w załączeniu) w dowolnej formie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płońsku, ul. Wieczorków 30, 09-100 Płońsk – sekretariat w terminie do dnia 05.05.2017r do godz. 10.00

  1. Udzielanie informacji.

Wszelkich informacji oraz wyjaśnień związanych z przedmiotem zamówienia udziela telefonicznie lub bezpośrednio:

Zofia Sulikowska tel. 23 6622028

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku

Bożena Dzitowska

Załączniki:

  1. Opis przedmiotu zamówienia
  2. Wzór oferty cenowej

 

Opis przedmiotu zamówienia

Oferta cenowa

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates