Uchwała RR w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

1/2016/2017

Data:

19.09.2016r.

w sprawie: zatwierdzenia składu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku

Na podstawie art. 54 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku w następującym składzie:

 1. Jarosław Chyliński – Przewodniczący

 2. Aleksander Jarosławski – Z-ca Przewodniczącego.

 3. Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego.

 4. Kamil Lubiński – Skarbnik.

 5. Ewa Konopka – Sekretarz.

 6. Ewa Piątkowska – Członek

 7. Agnieszka Dąbrowska – Członek.

 8. Agnieszka Marczuk – Członek.

 9. Aneta Lewandowska-Mielcarek – Członek.

§ 2.

Zatwierdza się skład Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku w następującym składzie:

 1. Jarosław Chyliński – Przewodniczący 2

 2. Aleksander Jarosławski – Z-ca Przewodniczącego.

 3. Marzena Niezabitowska-Kłosek – Z-ca Przewodniczącego.

 4. Kamil Lubiński – Skarbnik.

 5. Ewa Konopka – Sekretarz.

§ 3.

Zatwierdza się skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płońsku w następującym składzie:

 1. Grzegorz Ługowski.

 2. Aleksandra Sawicka.

 3. Daria Kurnicka-Kuligowska.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant: Przewodniczący Rady Rodziców:

Ewa Konopka Jarosław Chyliński

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates