Uchwała RR w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Rada Rodziców przy SP Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Numer uchwały:

2/2016/2017

Data uchwały:

10.10.2016

w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku

Na podstawie art. 54 ust.2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Rodziców postanawia, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Jednolity tekst Regulaminu podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. J. W. Jędrzejewicza w Płońsku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant:                                                                Przewodniczący Rady Rodziców:

Ewa Konopka                                                                         Jarosław Chyliński

regulamin Rady Rodziców SP2

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates