Trening umiejętności społecznych

1f642

Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?

 

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia mające na celu nabywanie i ćwiczenie umiejętności społecznych. Dzieci mają okazję do kształtowania właściwych wzorców komunikacyjnych.

Ważnym obszarem do pracy jest świat emocji. Duży nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności rozróżniania, identyfikowania i radzenia sobie z nimi poprzez uczenie się sposobów rozładowania napięcia emocjonalnego w sposób akceptowalny społecznie.

Pracujemy także nad odczytywaniem komunikatów niewerbalnych i sposobami reagowania na nie.

Zajęcia te mają przede wszystkim nauczyć dzieci współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, współdziałania w grupie, czekania na swoją kolej, respektowania zasad i norm społecznych, radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami w sytuacjach rywalizacji, zdolności osiągania kompromisu.

Uczniowie uczą się trudnej dla nich sztuki panowania nad emocjami, współpracy z rówieśnikami oraz dorosłymi, nawiązywania i utrzymywania przyjaźni, czyli umiejętności społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Jest to okazja, by zrozumieć własne emocje i nauczyć akceptacji siebie.

2

Kiedy należy pomyśleć o Treningu Umiejętności Społecznych

Umiejętności społeczne mają wpływ na wiele sfer życia. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że nie ma takiej dziedziny życia, w której nie są przydatne. Osoby o wysokich kompetencjach społecznych lepiej radzą sobie w związkach małżeńskich, nawiązują trwalsze przyjaźnie i są bardziej zadowolone ze swojego życia towarzyskiego oraz zawodowego.

Przeciętne dziecko nabywa umiejętności społecznych poprzez obserwację otoczenia, w którym dorasta. Proces rozpoczyna się w momencie narodzin i trwa nieprzerwanie, aż do dorosłości.

Jeżeli napotykamy na dziecko, które zachowuje się w sposób niewłaściwy, nie przestrzega norm społecznych, to zwykle myślimy, że zostało źle wychowane, albo, że dostało niewłaściwe wzorce. Jednak nie zawsze tak musi być.

Jest grupa dzieci, które, mają kłopot z przyswajaniem tego rodzaju wiedzy i pomimo najlepszych wzorców, nie będą w stanie ich przyswoić w sposób naturalny. Dzieci takie mają trudności z rozumieniem zasad społecznych, często nie rozpoznają w sposób prawidłowy emocji, wydają się nie zauważać potrzeb innych ludzi. Istnieją dysfunkcje, które zaburzają naturalny proces nabywania umiejętności społecznych. Zaliczamy do nich m.in. autyzm, zespół Aspergera, ADHD, a także rozmaite inne dysfunkcje, które nie wychwycone i nie rehabilitowane odpowiednio doprowadzają do kolejnych zaburzeń.

Istnieją metody, aby opisywane deficyty wyrównywać, aby dać tym dzieciom szansę, na nauczenie się tego, co jest niezbędne, by radzić sobie w społeczeństwie i wieść w nim w miarę szczęśliwe życie. Temu między innymi służy Trening Umiejętności społecznych.

Dla kogo przeznaczony jest Trening Umiejętności Społecznych?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) przeznaczony jest dla dzieci mających trudności w kontaktach społecznych, a szczególnie, gdy zdiagnozowano u nich zespół Aspergera, ADHD, autyzm wysokofunkcjonujacy, zaburzenia zachowania, zaburzenia więzi. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem.

Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych to zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym, które przeżywają trudności w funkcjonowaniu w grupie, przede wszystkim dlatego, że mają trudności w przestrzeganiu zasad, cierpliwym czekaniu na swoją kolej, wytrzymaniem 45 minut lekcji bez wstawania i rozmawiania, ze skupieniem się na zadaniach, samokontrolą.

Cele terapeutyczne

Zajęcia grupowe dla uczniów klas 0- III

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych, pod opieką dwóch terapeutów.

W trakcie spotkań będziemy pracowali nad umiejętnościami:   3

 • samokontroli
  * współpracy w grupie
  * wykonywania poleceń
  * stosowania się do zasad
  * rozpoznawania emocji
  * asertywnej odmowy
  * reakcji na nieprzyjemne wydarzenia
  * kontrolowania złości
  * nawiązywania dobrych kontaktów
  * doceniania wartości dobrych wzorców
  * podniesienia samooceny
  * utrzymywania długotrwałych kontaktów koleżeńskich
  * utrzymywania przyjaźni

Zajęcia terapeutyczne dla uczniów klas IV- VI
Zajęcia terapeutyczne odbywają się w grupach maksymalnie 6-osobowych, pod opieką dwóch terapeutów.

Cele terapeutyczne:
Naszym nadrzędnym celem jest poprawa funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego młodego człowieka.
Podczas zajęć uczeń będzie miał trening:
* panowania nad trudnymi emocjami,
* umiejętności społecznych,
* umiejętności współpracy w grupie,
* umiejętności planowania i podejmowania decyzji z naciskiem na przewidywanie skutków,
* konkretnych zachowań,
* eliminowania niepowodzeń emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
* stymulowania rozwoju,
* redukowanie zachowań niepożądanych,
* podnoszenia samooceny poprzez wskazywanie mocnych stron dziecka,
* kierowania swojej uwagi na właściwe cele.

Praca w młodszych grupach

W pracy z najmłodszymi dziećmi stosujemy metodę małych kroków. Podczas ćwiczenia nowej umiejętności rozkładamy ją na pojedyncze kroki. Na początku zapoznajemy dzieci z tematem, omawiamy jak powinno wyglądać konkretne zachowanie. Następnie na podstawie przedstawionych kroków wprowadzamy je w sposób zachowania się w konkretnej sytuacji – „co trzeba po kolei zrobić żeby np. zawrzeć znajomość”. Za każdym razem wzmacniamy wszystkie pozytywne zachowania, które w ramach wykonania danej umiejętności dziecko prezentuje. Staramy się, aby podawana instrukcja była konkretna, dostosowana formą i zakresem do poziomu rozumienie uczestników.

W celu utrwalenia umiejętności zachęcamy dzieci do „odgrywanie ról”, w różnych formach: poprzez imitacje, rekonstrukcje (przypomnienie czy uczestnicy byli kiedykolwiek „w takiej sytuacji”), antycypacje (przewidywanie sytuacji w której mogą się znaleźć), modelowanie.

Na koniec zajęć dzieci otrzymują od nas informacje zwrotne. To bardzo ważne narzędzie pomagające przeformułować uczestnikom ich dotychczasowe doświadczenia społeczne na bardziej pozytywne, dbamy o ich pozytywne brzmienie. Zawsze zaczynamy od przekazania i pokreślenia tego, co udało się dziecku osiągnąć. W dalszej kolejności omawiamy trudności i umawiamy się na dalszą pracę.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates