Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest obecnie jednym z ważniejszych zadań szkoły. Organizowana ona jest w sposób który zaleca Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

1. Komu udziela się pomocy:

a) uczniowi

b) rodzicom

c) nauczycielom

2. Jakim uczniom należy udzielić pomocy:

Jeśli problemy wynikają z:

1) z niepełnosprawności; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

2) z niedostosowania społecznego; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

4) ze szczególnych uzdolnień; (diagnoza pedagogiczna nauczyciela, specjalisty, opinia z ppp)

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; (opinia z ppp)

6) z zaburzeń komunikacji językowej; (diagnoza logopedyczna)

7) z choroby przewlekłej; (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności)

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; (nauczyciel, specjalista, rodzice, uczeń)

9) z niepowodzeń edukacyjnych; (dokumentacja przebiegu nauczania)

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; (nauczyciele, rodzice, uczeń, specjalista)

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. (obserwacja zachowania ucznia, zgłoszenie rodzica, ucznia)

3. Zasada dobrowolności

Szkoła uzyskuje od rodziców zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub informuje o możliwości pisemnego sprzeciwu wobec proponowanych form pomocy.

Prawa rodziców: rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodzica.

4. Zasada współpracy

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów;

Szkoły udzielając pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom współpracują z:

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

2) placówkami doskonalenia nauczycieli;

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

5. Czas trwania pomocy

Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

UWAGA! Rodzic ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły/wychowawcy z pisemnym wnioskiem o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3) dyrektora szkoły;

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) pracownika socjalnego;

10) asystenta rodziny;

11) kuratora sądowego.

4. Obowiązki dyrektora:

a) organizacja pomocy

b) nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, specjalistami udzielającymi uczniowi pomocy

5. Obowiązki nauczyciela:

a) udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

b) prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych.

c) udzielanie porad i konsultacji uczniowi

d) prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców

6. Formy pomocy dla ucznia

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) warsztatów;

7) porad i konsultacji

8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 45 minut

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 45 minut

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

10. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 60 minut*

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

12. Zajęcia socjoterapeutyczne – 60 minut*

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

*UWAGA! Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

13. Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli

W szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą wychowawcy, nauczyciele i specjaliści.

14. Obowiązki szkół

Nauczyciele w szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

Nauczyciele prowadzą w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy
z uczniami,
mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień oraz trudności w uczeniu się;

15. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

1. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści udzielają niezwłocznie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy.

2. Nauczyciele, wychowawcy, specjaliści informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę.

4. Wychowawca informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

5. Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany wymiar godzin.

6. Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które ma do dyspozycji.

7. Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w sposób przyjęty w danej, szkole .

8. Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.

16. Dokumentowanie udzielania pomocy

Wychowawca prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Imię i nazwisko wychowawcy

klasa

rok szkolny

Lp. Imię i nazwisko ucznia Wymiar godzin Formy i sposoby pomocyuczniowi Zakres pomocy Pomoc PPP na podstawie
obserwacji Dokument poradni
  • Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół nauczycieli uczących opracowuje IPET (indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny).

  • Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć. Wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio

  • uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach.

  • Dla uczniów posiadających orzeczenie o indywidualnym nauczaniu, opinię poradni lub objętego pomocą psychologiczno -pedagogiczną na podstawie obserwacji szkoła prowadzi dokumentacje zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates