„ Jak uchronić dziecko, przed sięganiem po substancje psychoaktywne”.

W dniu 16 grudnia 2015r. w szkole Podstawowej Nr 2 w Płońsku odbyła się wywiadówka profilaktyczna dla rodziców, uczniów klas IV-VI. Głównym zagadnieniem omawianym na spotkaniu było „ Jak uchronić dziecko, przed sięganiem po substancje psychoaktywne”. Pani dyrektor Bożena Dzitowska poinformowała rodziców, iż od początku obecnego roku szkolnego Ministerstwo Edukacji Narodowej zobligowało wszystkie szkoły do prowadzenia działań na temat szkodliwości dopalaczy.Działania te powinny być skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Dopalacze są obecnie dużym problemem w całym naszym kraju. Następnie Pani Elwira Konopka pracownik Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, uświadomiła wagę zagrożenia substancjami psychoaktywnymi w obecnych czasach. Zwróciła uwagę na potrzebę systematycznego budowania relacji z dziećmi, poinformowała również o instytucjach, które świadczą pomoc, na wypadek zetknięcia się z tym problemem. Pedagog szkolny Grażyna Mioduszewska omówiła działania, skierowane do uczniów, mające na celu zapobieganie sięgania przez nich po dopalacze i inne substancje psychoaktywne.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates