REGULAMIN TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ PROWADZONEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W PŁOŃSKU

I. ZASADY KWALIFIKACJI NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

1.Terapia Integracji Sensorycznej przeznaczona jest głównie dla dzieci w wieku 6-11 lat.

2.Terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia na terapię dziecka, którego waga i wzrost uniemożliwiają ćwiczenia na sprzęcie specjalistycznym.

3. Podstawą do przyjęcia dziecka jest złożenie podania w sekretariacie szkoły do dnia 15 kwietnia w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie terapii.

4. Na terapię przyjmowane są dzieci z pełną diagnozą procesów integracji sensorycznej wskazaną: w orzeczeniach, opiniach z Poradni Psychologiczno-  Pedagogicznej, w zaświadczeniach z poradni specjalistycznych, w zaświadczeniach psychologa, neurologa oraz w zaświadczeniach wydanych przez terapeutów Integracji Sensorycznej pracujących w naszej szkole.

5.Wszystkie wyżej wymienione dokumenty ( opinie, orzeczenia, zaświadczenia) należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 lipca.

6. W przypadku dużej liczby dzieci oczekujących na terapię o zakwalifikowaniu decydować będzie data wpływu podania i pełnej dokumentacji.

7. Dyrektor na podstawie zebranej dokumentacji decyduje o przyjęciu dziecka na terapię.

8. Rodzice/ opiekunowie dziecka zakwalifikowanego na terapię Integracji Sensorycznej zobowiązani są podpisać zgodę na udział w terapii i dostarczyć ją terapeucie przed rozpoczęciem zajęć (zgoda będzie obowiązywała na czas trwania terapii- załącznik nr 1).

II.  REGULAMIN PROCESU TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1. Przed rozpoczęciem terapii rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przekazać terapeucie niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka i przyjmowanych lekach.

2. Jeżeli terapia odbywać się będzie nie bezpośrednio przed zajęciami lub po zajęciach lekcyjnych to rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi.

3. Jeżeli dziecko uczęszcza na terapię samodzielnie to rodzice/opiekunowie przekazują terapeucie odpowiednią zgodę (załącznik nr 2).

4. W czasie trwania terapii Integracji Sensorycznej rodzice/ opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na zajęciach terapeutycznych.

5. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w systemie godzinnym tj. 60 minutowym (spóźnienie nie powoduje przedłużenia spotkania). Terapeuta z każdym dzieckiem pracuje indywidualnie.

6. Dziecko powinno posiadać swobodny strój nieograniczający ruchy (dres, skarpety na zmianę).

7. Nieobecność dziecka zgłaszana jest telefonicznie przez rodziców/ opiekunów z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym.

8. W przypadku nieusprawiedliwionej absencji dziecka do miesiąca terapia zostaje zakończona o czym powiadomiony zostanie rodzic pisemnie.

9. Osoby oczekujące na terapię SI mogą ją rozpocząć w ciągu roku szkolnego po zwolnieniu miejsca wskazanego w punkcie 8.

10. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco rodziców/ opiekunów o wpływie terapii na proces regulacji wrażeń sensorycznych i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.

11. Po pierwszym semestrze roku szkolnego, rodzice/opiekunowie uzyskają od terapeuty pełną informację o procesie regulacji zaburzeń sensorycznych dziecka w formie pisemnej.

12. Rozmowa z rodzicami na temat dziecka odbywa się przed lub po sesji terapeutycznej.

13. Rodzice/ opiekunowie powinni nadzorować wykonywanie ćwiczeń domowych zadanych przez terapeutę.

14. O kontynuacji lub zaprzestaniu terapii Integracji Sensorycznej decydują terapeuci szkolni prowadzący dziecko.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………………………………

ucznia klasy………………………………. w terapii Integracji Sensorycznej.

Potwierdzam, iż zgoda będzie obowiązywała na czas trwania procesu terapii Integracji Sensorycznej. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w zajęciach terapii Integracji Sensorycznej.

………………………………… ……………………………….

data podpis rodzica/ opiekuna

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Oświadczam, że mój syn/córka ……………………………………………………… uczeń/uczennica klasy …. ……

ma moją zgodę na samodzielne przyjście do szkoły oraz powrót do domu po skończeniu terapii Integracji Sensorycznej.
Równocześnie oświadczam, że po opuszczeniu szkoły przez syna/córkę przejmuję nad nim/nią od szkoły bezpośrednią opiekę i biorę za na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej bezpieczeństwo i zachowanie oraz sposób powrotu do domu.

…………………………………… …………………………………………

data podpis rodzica

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates