Bezpłatne podręczniki dla uczniów klas 1, 2 i 4 szkoły podstawowej

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw gwarantuje PRAWO DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU do PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH i MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH uczniom kl. 1, 2 i 4 szkoły podstawowej.

Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników i materiałów edukacyjnych oraz gospodarowanie nimi wykonuje dyrektor szkoły. [art. 22aj ustawy o systemie oświaty]

Szkoła nieodpłatnie:

  • wypożycza uczniom kl. 1, 2 i 4 podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową, lub

  • przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia. [22ak ustawy o systemie oświaty]

  • Ustala zasady wypożyczania uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, co określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.

    [22ak ustawy o systemie oświaty]

  • W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego.

    [22ak ustawy o systemie oświaty]

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości wykaz podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, spełniających warunki, o których mowa w art. 22ao ust. 3 pkt 4 ustawy, które mogą być ustalone przez radę pedagogiczną w zestawie obowiązującym począwszy od roku szkolnego:

2015/2016 – w przypadku klas I, II i IV szkoły podstawowej, klasy I gimnazjum i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej;

2016/2017 – w przypadku klas III i V szkoły podstawowej, klasy II gimnazjum i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej;

2016/2017 – w przypadku klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, klas III i IV szkoły ponadgimnazjalnej. Podręczniki wpisane do tego wykazu mogą być stosowane także w pozostałych klasach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. [art. 16 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates