INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA W KLASACH I-III W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NR 2 I NR 3 W PŁOŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Miasto Płońsk dofinansowania Projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III w Szkołach Podstawowych Nr 2 i Nr 3 w Płońsku w roku szkolnym 2013/2014” szkoły wzięły udział w projekcie. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, w którym ważnym działaniem jest 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Głównym celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I- III w wyżej wymienionych szkołach podstawowych. „Indywidualizacja procesu nauczania …” obejmuje zajęcia dodatkowe dla uczniów                           o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach I- III Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 3 w Płońsku oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół.

W Szkole Podstawowej Nr 2 projektem objętych zostało 308 uczniów z klas I- III w tym 154 dziewczynki i 154 chłopców. Projekt realizowany jest od 02.09. 2013r. do 30.05. 2014r.

W ramach projektu w Szkole Podstawowej Nr 2 zostanie przeprowadzonych 2400 godzin, w tym:

– 420 godzin zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu                  i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

– 90 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

– 150 godzin zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

– 30 godzin gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

– 210 godzin zajęć rewalidacji indywidualnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

– 240 godzin zajęć integracji sensorycznej

– 120 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności                 z języka angielskiego

– 60 godzin zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności polonistycznych

– 180 godzin zajęć socjoterapeutycznych

– 480 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym

uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

– 150 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych

– 150 godzin zajęć rozwijających z edukacji polonistycznej dla uczniów uzdolnionych

– 120 godzin zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych matematycznie

Na potrzeby realizacji zajęć zakupiono m.in. rzutniki, laptopy, specjalistyczne oprogramowanie, gry edukacyjne, mapy, globusy, podręczniki i ćwiczenia.

Dofinansowanie- 100%, w tym 85% środki unijne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz 15% – środki z budżetu państwa.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates