Obowiązki pedagoga

images

Obowiązki pedagoga szkolnego zawarte są w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

  1. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Jak widać pedagog szkolny ma za zadanie służyć pomocą uczniom, rodzicom i nauczycielom. Żeby ta pomoc była jak najskuteczniejsza muszą być jasno rozumiane obowiązki wszystkich pracowników szkoły. I tak każdy nauczyciel realizuje zadania wynikające z potrójnej funkcji szkoły: dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Każdy nauczyciel przedmiotu obok funkcji dydaktycznej prowadzi działania wychowawcze wynikające np.: z aktualnie realizowanego zagadnienia czy też takiej, która wyniknęła z aktualnych potrzeb uczniów. W bardzo dużym zakresie zadania wychowawcze realizuje wychowawca klasy. Jest to osoba do której każdorazowo powinni się zwracać uczniowie czy też rodzice w każdej sprawie. Gdy wychowawca zadecyduje, że pomimo podjętych przez niego działań nie udało się rozwiązać problemu ucznia czy uczniów wychowawca może poprosić o pomoc pedagoga szkolnego. Wówczas wychowawca wspólnie z pedagogiem szkolnym pracują z uczniem nad rozwiązaniem problemu. Ponadto wychowawcy klas mają za zadanie prowadzenie systematycznych oddziaływań w celu integrowania zespołów klasowych oraz rozwiązywania na bieżąco problemów uczniów.

Jak widać jedno z zadań pedagoga szkolnego wiąże się ze wspieraniem nauczycieli w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów wychowawczych. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest rozwiązywanie każdego bieżącego problemu wychowawczego.

Kolejne zadanie pedagoga szkolnego dotyczy poradnictwa świadczonego uczniom, rodzicom i nauczycielom. Pedagog świadczy stałą i systematyczną pomoc pewnej grupie uczniów, są to uczniowie, którzy sami zgłosili się po tą pomoc, bądź poprosili o nią rodzice dziecka. Każdy rodzic w ramach poradnictwa, może umówić się na rozmowę z pedagogiem szkoły. Do pedagoga zgłaszają się rodzice z bardzo różnymi problemami dzieci, począwszy od dydaktycznych, emocjonalnych dotyczących funkcjonowania w grupie rówieśniczej, wychowawczych i zdrowotnych. Pomoc świadczona nauczycielom dotyczy omawiania sposobów rozwiązywania problemów uczniów, analizy opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, sposobów realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach. Tworzenie dokumentów poświadczających prowadzenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, np.: Indywidualnych programów Edukacyjno- Terapeutycznych.

Bardzo ważną część pracy pedagoga szkolnego stanowi włączanie się w działalność profilaktyczną szkoły. Pedagog realizuje różnorodne zajęcia profilaktyczne z uczniami np.: praw i obowiązków uczniów, sposobów rozwiązywania konfliktów koleżeńskich, doskonalenia umiejętności radzenia sobie ze złością, wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie człowieka itp. Ponadto pedagog szkolny organizuje i koordynuje zajęcia z uczniami na terenie szkoły z przedstawicielami Policji, Punktu Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, pedagogów i psychologów z różnych firm profilaktycznych. W ramach współpracy z instytucjami pedagog wraz z wychowawcami klas współpracuje z kuratorami sądowymi, pracownikami MOPS-u, GOPS-u, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Ponadto zadaniem pedagoga jest diagnozowanie sytuacji wychowawczej szkoły czy też pomoc nauczycielom w diagnozowaniu indywidualnych problemów uczniów. Zadanie to realizowane jest poprzez obserwację, rozmowę, ankiety, pracę z uczniem.

Pedagog zajmuje się także pomocą materialną dotyczącą uzyskiwania przez uczniów stypendium szkolnego i dofinansowania na zakup podręczników zgodnie z Rządowym Programem „Wyprawka Szkolna”. Pomoc materialna nie jest zadaniem wynikającym z Rozporządzenia definiującego obowiązki pedagoga szkolnego. Zadania to wynika z potrzeb szkoły i zajmuje ono znaczną część czasu w pracy pedagoga szkolnego.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates